Praha 1 – Nové Město, Jungmannovo nám. 753/18

MÍSTO KONÁNÍ KONCERTU – 17.5.2019 / 19:30

Více o chrámu Panny Marie Sněžné

Chrám Panny Marie Sněžné, kde se uskuteční v rámci Týdne Rotary v Praze benefiční varhanní koncert, byl založen roku 1347 císařem Karlem IV. jako trojlodní bazilika a budoucí korunovační chrám s klášterní svatyní řádu karmelitánů. Z původního projektu chrámu, který měl soupeřit se Svatovítskou katedrálou a s klášterním kostelem cisterciáků na Zbraslavi, byl dokončen jen zlomek staveb. Během husitských válek byl objekt poničen a zůstal řeholníky opuštěn, pustl a chátral. Po roce 1606 se nedokončený a zchátralý komplex dočkal oprav od svých nových majitelů – bosých františkánů, jimž císař Rudolf II. ruinu postoupil. Zřícená gotická klenba byla nahrazena renesanční konstrukcí (síťová renesanční klenba s malbami hvězdné oblohy, Panny Marie, Nejsvětější Trojice a svatých) a byla zbudována vstupní přístavba s kruchtou. Presbytář původně zamýšlené stavby dnes slouží jako kostel. Se svou výškou 31,5 metru je jednou z nejvyšších chrámových staveb v Praze. Klášter byl obnoven v barokním slohu až po polovině 17. století. V interiéru kostela se dochovala řada raně barokních movitých památek. Především raně barokní sloupový oltář završený monumentální Kalvárií, to znamená sochami Ukřižovaného, sv. Jana Evangelisty a Panny Marie. Byl vybudovaný v letech 1649–1651 neznámým řezbářem (výška 29 metrů). Autorem spodního oltářního obrazu, který představuje legendu o založení římského kostela Panny Marie Sněžné (též Santa Maria Maggiore) je pražský malíř Antonín Stevens. V podlaze kostela je řada hrobek slavných osobností, další těla byla uložena do krypty pod presbytářem. Nad renesančním vstupním portálem byl při generální obnově chrámu roku 1900 doplněn mozaikový obraz Panny Marie Sněžné od Viktora Foerstera a výše nad ním je v průčelí zčásti původní gotické rozetové okno. Nad vstupní brankou na někdejší hřbitov byl druhotně umístěn originál (dnes již jen kopie) nikdy neosazeného tympanonu z nedokončeného chrámového portálu. Jde o jednu z nejvýznamnějších sochařských památek neparléřovského proudu vrcholné české gotiky.

Chrám Panny Marie Sněžné je součástí Pražské památkové rezervace zapsané do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.