Rotary International Distrikt 2240 – Česká republika a Slovenská republika, z.s.
se sídlem Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava
zapsaný v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 9995
IČ 86595130

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti spolku Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika, z.s., se sídlem Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava, IČO 86595130, zapsaného u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 9995 (dále jen D2240) a objednatele, týkající se úpravy podmínek prodeje a poskytování služeb a dalších práv a povinností mezi D2240 a objednatelem.

2. Předmětem těchto VOP jsou podmínky, za nichž D2240 na základě každé jednotlivé objednávky či smluvního vztahu (objednávka a smluvní vztah dále v textu jen smlouva), kterými jsou definovány detailní podmínky, poskytne objednateli smluvní plnění.

3. D2240 poskytuje objednateli plnění za podmínek uvedených v těchto VOP a dále příp. v individuálním smluvním ujednání.

4. D2240 není podnikatelským subjektem, v souladu s § 420 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) se na něj však ve vztahu k poskytování služeb spotřebitelům hledí jako na podnikatele.

II. Písemná forma

1. Za jednání učiněné v písemné formě se pro účely těchto VOP vedle písemností v listinné podobě považuje elektronická pošta (e-mail) a elektronický objednávkový formulář D2240.

2. Za okamžik doručení se považuje u emailu či objednávkového formuláře čas zpětného potvrzení adresátem e-mailu či objednávkového formuláře; není-li takové potvrzení a není-li prokázáno jinak, pak den následující po datu odeslání e-mailu, pokud odesílatel neobdržel zprávu o jeho nedoručitelnosti.

III. Smlouvy

1. Smlouva mezi D2240 a objednatelem vzniká bezvýhradným potvrzením objednávky objednatele ze strany D2240 či podepsáním smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Platí, že ode dne účinnosti smlouvy mezi D2240 a objednatelem se její součástí, jakož i součástí příp. dodatků stanou veškerá ujednání těchto VOP, a to i když na ně nebude smlouva výslovně odkazovat, s výjimkou výslovného vyloučení VOP potvrzeného oběma smluvními stranami.

3. Kromě obvyklých náležitostí objednávky či smlouvy jsou strany povinny uvést:

 • specifikaci předmětu plnění (např. akci, počet účastníků, místo, čas);
 • termín plnění;
 • kontaktní osobu obou stran.

4. K poptávce či objednávce doručené v pracovních dnech v obvyklé pracovní době se D2240 objednateli vyjádří v přiměřené lhůtě, zpravidla do 7 pracovních dní.

5. Zrušit smlouvu či objednávku lze:

 • písemnou dohodou objednatele a D2240;
 • písemným odstoupením od smlouvy dle a/nebo za podmínek těchto VOP či smlouvy (objednávky):
  • v případě, že se po uzavření smlouvy vyskytnou na straně D2240 či objednatele neodstranitelné překážky bránící splnění závazku;
  • z důvodů uvedených ve smlouvě, v těchto VOP a/nebo v právním předpise, kterým se smluvní vztah řídí.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením doručeným D2240. V takovém případě je D2240 oprávněn požadovat úhradu stornopoplatku po objednateli, se splatností jednoho týdne ode dne doručení oznámení o požadavku stornopoplatku s vyčíslením jeho výše. Výše stornopoplatku je určena, jak dále uvedeno:

 • ve výši až 50 % z ceny služby při odstoupení ze strany objednatele do dvou týdnů před zahájením poskytování služby, nebo plánovaného termínu dodávky předmětu plnění přičemž výše stornopoplatku je na uvážení D2240, dle již vynaložených nákladů na přípravu služby nebo předmětu plnění se zohledněním objektivních důvodů na straně objednatele;
 • ve výši až 100 % z ceny služby (konferenční poplatek a přidružené doprovodné akce) bez DPH při odstoupení v období méně než dvou týdnů před zahájením poskytování služby, nebo plánovaného termínu dodávky předmětu plnění;

přičemž konečná výše stornopoplatku je odvislá od již poskytnutého plnění či nákladů spojených s objednanou službou nebo předmětem plnění ze strany D2240.

9. Nehledě na bod 8 tohoto článku má objednatel, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření nebo ode dne převzetí zboží, a to i bez udání důvodů. Odstoupení od smlouvy je třeba notifikovat jednoznačným sdělením na kontaktní email D2240 v uvedené 14 denní lhůtě a v případě smlouvy o koupi zboží toto dodané zboží do 14 dní od odstoupení zaslat zpět na adresu k tomu určenou D2240. D2240 objednateli vrátí zaplacenou kupní cenu a příp. náklady vynaložené na dodání zboží. Jestliže však spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který D2240 nabízí, budou objednateli vráceny pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V souladu s § 1837 občanského zákoníků nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

IV. Splnění smlouvy

1. D2240 řádně splní smlouvu dodáním nebo dokončením sjednané služby v rozsahu a za podmínek ve smlouvě sjednaných.

2. Objednatel je povinen plnění převzít v místě a způsobem sjednaným ve smlouvě.

V. Záruční doba, reklamační lhůty a nároky z odpovědnosti za vady

1. Plnění má vady v případě, že nebylo poskytnuto v souladu se smlouvou a VOP. Objednatel je povinen vadu plnění neprodleně D2240 vytknout.

2. Nároky z odpovědnosti za vady plnění zanikají, jsou-li uplatněny z důvodů, které smlouva a/nebo tyto VOP vylučují a/nebo po uplynutí reklamační lhůty, která činí 6 měsíců ode dne poskytnutí plnění.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady plnění písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V reklamaci je objednatel povinen uvést a/nebo připojit:

 • důvod reklamace;
 • identifikaci poskytnuté služby;
 • dobu a způsob zjištění vad/y;
 • volbu nároku z reklamace (oprava plnění, sleva z ceny, odstoupení od smlouvy).

4. Není – li ve smlouvě uvedeno jinak, přijímá D2240 reklamace na kontaktním emailu D2240. D2240 reklamaci vyřídí do 30 dní ode dne jejího přijetí.

VI. Fakturace a splatnost

1. D2240 je oprávněn požadovat zaplacení částečných nebo plných úhrad předem. Za tímto účelem je oprávněn požadovat úhradu prostřednictvím platební brány či vystavovat objednateli příslušné zálohové a/nebo daňové doklady. Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, jsou tyto zálohové a/nebo daňové doklady splatné v termínu na nich uvedeném.

2. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti, nejpozději do 14 dnů od data vystavení faktury, a svoji platbu řádně označit.

3. Za den zaplacení pro účely těchto VOP považuje den připsání příslušné částky na účet D2240.

4. V případě, že objednatel bude vůči D2240 v prodlení se zaplacením úhrady za službu či její části po dobu delší než 30 dnů od jejího data splatnosti, je D2240 oprávněn:

 • odstoupit od smlouvy s tím, že účinky odstoupení nastávají ke dni, ke kterému k odstoupení došlo;
 • smlouvu vypovědět; a/nebo
 • požadovat od objednatele zajištění svých dosavadních i budoucích pohledávek, přičemž o vhodnosti a/nebo přiměřenosti takového zajištění rozhoduje D2240; a/nebo
 • do doby úplného zaplacení svých pohledávek pozastavit poskytování svých služeb objednateli.

5. D2240 je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za objednatelem a pohledávky postoupit třetí osobě.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud smlouva a tyto VOP nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy s objednatelem občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy, a dále bez ohledu na to, zda jsou ke smluvnímu textu připojeny, těmito VOP, které jsou k dispozici na webu https://www.rotary2240.cz/

2. Vyplněním objednávky, či uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil s VOP v aktuálním znění a že s těmito souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a smlouvou či objednávkou poskytnutou D2240 objednateli, má přednost smlouva či objednávka.

3. V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

4. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné a tvoří nedílnou součást objednávky či každé jednotlivé smlouvy.

5. Znění VOP může D2240 měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Aktuální znění platných a účinných VOP pro objednatele jsou k dispozici na webu D2240 Jakékoliv změny či doplnění těchto VOP nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních VOP a jejich publikací na webu D2240.

6. D2240 s osobními údaji objednatele nakládá v souladu s Vnitřním předpisem o zpracování osobních údajů D2240 ze dne 24.05.2018 (dále jen GDPR směrnice) dostupným na webu D2240. Na vztah mezi D2240 jako správcem osobních údajů objednatele a objednatelem jako subjektem údajů se GDPR směrnice použije přiměřeně. D2240 zpracovává ty osobní údaje objednatele, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy (zejm. identifikační údaje objednatele) po dobu 3 a půl let od poskytnutí služby a příp. ty osobní údaje objednatele, které jsou nezbytné pro plnění zákonné povinnosti D2240 (zejm. evidence fakturačních údajů objednatele) po dobu stanovenou v příslušných předpisech (zpravidla 10 let od konce účetního období, ve kterém byla poskytnuta služba).

7. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 03. 01. 2019.

Zdeněk Michálek
Guvernér Distriktu 2240, 2018/19